Algemene voorwaarden Almeerse Caravanstalling

 

Algemene voorwaarden Almeerse Caravanstalling

 

Geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten betreffende het stallen van objecten bij de Almeerse Caravanstalling, J. Huydecoperweg 11, 1331 GC Almere KvK.70221723. Hierna te noemen stallinghouder.

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Almeerse Caravanstalling als stallinghouder van de stallingruimte optreedt.

Huurder is eenieder die enig object stalt bij de Almeerse Caravanstalling.

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

 Door het enkel stallen en plaatsen aanvaardt huurder deze algemene voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

 1. Stallingovereenkomst

De stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en zal daarna jaarlijks verlengd met 1 jaar, tenzij schriftelijke opzegging minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe stallingjaar door een der partijen. Wij sturen u ± 2 maanden van te voren een mail om u erop attent te maken dat uw contract afloopt en u kunt opzeggen. Als u niet opzegt wordt uw contract voor een jaar verlengd na een verlenging geldt een opzegtermijn van steeds 1 maand. Opzeggingen dienen altijd schriftelijk gedaan te worden, als u voor restitutie in aanmerking wilt komen dient u uw ibannummer  te vermelden in de opzegging.

Na afloop van de stallingsovereenkomst is huurder verplicht het object onverwijld te komen ophalen. Indien het object niet is opgehaald op de einddatum van de stallingsovereenkomst, is de stallinghouder gerechtigd om de gebruikelijke stallingsprijs naar rato alsmede eventueel aanvullend gemaakte kosten aan de huurder in rekening te brengen.

De stallinghouder behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van zijn retentierecht, indien en voor zover de huurder de verschuldigde stallingsprijs niet of niet geheel heeft voldaan. De stallinghouder zal het object derhalve niet eerder aan de huurder teruggeven voordat de huurder alle verschuldigde bedragen aan de stallinghouder heeft voldaan.

 

 1. Betaling

De betaling van de overeengekomen stallingprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De stalling geldt voor een termijn van 12 maanden. Indien de betaling niet binnen 8 dagen na aanvang van het stallingjaar door de verhuurder is ontvangen is de huurder van rechtswege in verzuim en vanaf deze datum een wettelijkerente verschuldigd voor het nog openstaande bedrag tevens worden na maning €. 40,- incassokosten in rekening gebracht. Wanneer geen betaling door de huurder wordt verricht zullen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder komen.

 

 1. Tarieven

De tarieven zijn per strekkende meter van het totale object, per jaar en inclusief BTW. De stallinghouder behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks aan te passen.

 

 1. Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheid, waar door nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de huurder niet meer van de Almeerse Caravanstalling kan worden verlangd. Is naar het oordeel van partijen de overmacht-situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

Behoudens de algemene geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw de is Almeerse Caravanstalling niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook direkt of indirekt aan roerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. Eén en ander behoudens door de huurder te bewijzen opzet of grove schuld van de Almeerse Caravanstalling. Huurder is aansprakelijk voor de schade, welke door hem of degene, die met hem of zijnentwege in de stallingruimte verblijven, worden toegebracht aan zaken die aan de Almeerse caravanstalling of derden toebehoren. Huurder dient alle kosten van herstel, samenhangende met en/of voortvloeiende uit de hierboven omschreven aansprakelijkheid te dragen en op eerste verzoek te voldoen. De huurder is zelf verantwoorderlijk voor het verzekeren van het ter stalling aangeboden object Het gestalde object staat gestald geheel op eigen risico van de huurder. De stallinghouder is niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies. Tevens is stallinghouder nimmer aansprakelijk voor schade aan stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer.

De huurder verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de stallinghouder.

 

 1. Gebruiksvoorwaarden

De huurder verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingsruimte. Het transport van het stallingsobject van buiten naar binnen en vica versa wordt door de stallingshouder verricht. Het halen, brengen en bezoeken van het stallingsobject kan alleen binnen de openingstijden. Dit dient tenminste 1 werkdag van tevoren voor 12 uur te worden aangevraagd via het haal/breng formulier op de website. Zaterdag en zondag worden niet als werkdagen gezien. Buiten het seizoen (van 1 november tm 15 maart) geldt 2 werkdagen van te voren voor 12 uur aanmelden.

De huurder zorgt ervoor dat er geen gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen in of bij het gestalde object aanwezig zijn.

 

Juni 2022

 

Gebruiksaanwijzing  parkeerplaats met pasje

 • Van 15 maart tot 1 oktober, 1 werkdag van tevoren voor 12 uur Halen of Brengen aanmelden. (werkdagen zijn van maandag tm vrijdag) en van 1 oktober tm 15 maart 2 werkdagen van te voren aanmelden.
 • Let op dat u juiste tijd invult dat u wilt komen halen of brengen.
 • Om gebruik te maken van de parkeerplaats dient u in bezit te zijn van een pasje.
 • Als u uw object komt halen staat deze met de dissel naar u toe voor u klaar.
 • Als u uw object komt brengen parkeert u deze links vooruit tussen de stenen. Koppel af en rij vooruit weer weg.
 • Gebruik altijd uw eigen pasje om naar binnen en naar buiten te gaan. Het gebruik van uw pasje wordt geregistreerd.
 • Als u zonder pasje met iemand anders mee naar binnen rijdt, kunt u niet meer naar buiten!!
 • Als u uw object op een disselslot zet moet het kogelgat vrij blijven.
 • Haal gasfles uit uw object, koelkast leeg en op een kiertje, tap uw water af en accu eruit of los.
 • Het is verboden te verkopen of te klussen op de onbemande tijden.
 • Het is verboden vreemde en onbevoegde mee te nemen op de onbemande tijden.
 • Het is verboden uw pasje uit te lenen.
 • De borg van uw pasje is €. 15,- dit krijgt u terug als u het pasje weer inlevert.
 • Het jaarlijks verbruik is jaarlijks te bepalen.
 • Openingstijden onbemand:

Maandag tm Zaterdag van 7.30 tm 21.00 uur

Zondag van 9.00 tm 21.00 uur

 • Let op: Verzeker uw object tegen schade, diefstal brand e.d.

 

Openingstijden met pas:

   

Maandag tm zaterdag

7.30-21.00

  

Zon- en feestdagen

9.00-21.00

  
    

Hieronder kunt u zien hoe de openingstijden zijn verdeeld in

bemand en onbemand

  
 

onbemand

bemand

 

  

 

 

Maandag tm vrijdag

7.30-21.00

10.00-15.00

 

Zaterdag

7.30-21.00

9.00-12.00

Zon- en feestdagen

9.00-21.00

 

 

 

 

 

 

oktober 2023

 

 

Ons adres

Almeerse Caravanstalling

J. Huydecoperweg 11

1331 GC Almere

 

Telefoon: 036-5372181

E-mail:info@almeersecaravanstalling.nl