Algemene voorwaarden Almeerse Caravanstalling

Algemene voorwaarden 

 

Geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing voor alle overeenkomsten betreffende het stallen van objecten
bij de Almeerse Caravanstalling, J. Huydecoperweg 11, 1331 GC Almere KvK. 70221723.
Hierna te noemen stallinghouder.

 

  1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Almeerse Caravanstalling als stallinghouder
van de stallingruimte optreedt.

Huurder is een ieder die enig
object stalt bij de Almeerse Caravanstalling.

Al onze aanbiedingen,
overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze
algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons
overeengekomen te worden.

 Door het enkel stallen en plaatsen aanvaardt
huurder deze algemene voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de
uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

  1. Stallingovereenkomst

De  stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een
periode van minimaal 1 jaar en zal daarna jaarlijks verlengd met 1 jaar, tenzij
 schriftelijke opzegging minimaal 1 maand
voor aanvang van het nieuwe stallingjaar door een der partijen. Wij sturen u ±
2 maanden van te voren een mail om u erop attent te maken dat uw contract
afloop en u kunt opzeggen. Als u niet opzegt wordt uw contract voor een jaar
verlengd.

 

  1. Betaling

De betaling van de
overeengekomen stallingprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De
stalling geldt voor een termijn van 12 maanden. Indien de betaling niet binnen
8 dagen na aanvang van het stallingjaar door de verhuurder is ontvangen is de
huurder van rechtswege in verzuim en vanaf deze datum een rente van 1% per
maand verschuldigd voor het nog openstaande bedrag. Wanneer geen betaling door
de huurder wordt verricht zullen alle te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder komen.

 

  1. Tarieven

De tarieven zijn per
strekkende meter van het totale object, per jaar en inclusief BTW. De
stallinghouder behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks aan te
passen.

 

  1. Overmacht

Onder overmacht wordt ten
deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene
omstandigheid, waar door nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de
huurder niet meer van de Almeerse Caravanstalling kan worden verlangd. Is naar
het oordeel van partijen de overmacht-situatie van blijvende aard, dan kunnen
partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Aansprakelijkheid

Behoudens de algemene
geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw de is Almeerse
Caravanstalling niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard
dan ook direkt of indirekt aan roerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de
huurder als bij derden. Eén en ander behoudens door de huurder te bewijzen
opzet of grove schuld van de Almeerse Caravanstalling. Huurder is aansprakelijk
voor de schade, welke door hem of degene, die met hem of zijnentwege in de
stallingruimte verblijven, worden toegebracht aan zaken die aan de Almeerse
caravanstalling of derden toebehoren. Huurder dient alle kosten van herstel,
samenhangende met en/of voortvloeiende uit de hierboven omschreven
aansprakelijkheid te dragen en op eerste verzoek te voldoen. De huurder is
verplicht het ter stalling aangeboden object te verzekeren. Het gestalde object
staat gestald geheel op eigen risico van de huurder.

De huurder verschaft zichzelf
nimmer toegang tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van
de stallinghouder.

 

  1. Gebruiksvoorwaarden

De Almeerse Caravanstalling
dient er voor zorg te dragen, dat huurder voor zijn object een goede en veilige
overdekte plaats verkrijgt. dat indien minimaal 1 werkdag van tevoren voor 12.00 uur bericht is
ontvangen van het gestalde voertuig klaar staat voor vervoer;

De huurder zorgt ervoor dat er
geen gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen  in of bij het gestalde object aanwezig zijn.

 

 Mei 2012

 

 

Ons adres

Almeerse Caravanstalling

J. Huydecoperweg 11

1331 GC Almere

 

Telefoon: 036-5372181

E-mail:info@almeersecaravanstalling.nl